Kuluttajapaneelin jatkuvalla kehitystyöllä kohti entistä luotettavampaa dataa

Foodwestin oma kuluttajapaneeli on tehokas ja luotettava keino hankkia ymmärrystä kuluttajien näkemyksistä esimerkiksi tuotekehityksen, pakkaussuunnittelun tai uuden tuotekonseptin tueksi. Paneeli koostuu 28 000 suomalaisesta kuluttajasta, jotka muodostavat motivoituneen vastaajaryhmän asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

 

”Kuluttajapaneelin idean historia juontaa juurensa yli 15 vuoden taakse elintarvikeyritysten omiin henkilökuntaraateihin. Lähdimme kuitenkin kehittämään omaa paneeliamme halusta tarjota asiakkaillemme luotettavan väylän testata tuotteita elintarvikealan ulkopuolelta tulevalla ihmisryhmällä – siis tavallisilla kuluttajilla”, paneelin parissa alusta lähtien työskennellyt tutkimuskoordinaattori Sari Kuru kertoo. Paneelin toimintaa onkin alusta asti määritellyt kattava kehitys- ja laadunvalvontatyö.

Asiakkaan tarpeisiin vastaavat kohderyhmät

”Kuluttajatutkimuksen alkaessa tutkija ja asiakas määrittelevät yhdessä otoksen kohderyhmän, jossa pohditaan muun muassa tutkittavan joukon demografiaa, kokoa ja kategorian käyttöä. Useasti tutkimukseen halutaan mahdollisimman monipuolinen otos, jolloin vastaajien taustat vaihtelevat paitsi iän, sukupuolen ja talouden koostumuksen myös maantieteellisen sijainnin osalta”, kenttäpäällikkö Hanne Ahonen toteaa.

Kun kohderyhmä on määritelty, tutkimukseen osallistujat valitaan paneelista satunnaisotannalla. Erilaisilla rekrytointiprosessin keinoilla sekä jatkuvalla paneelin kehittämisellä varmistetaan tutkimuksiin osallistuvien vastaajien riittävä vaihtuvuus, mikä on tärkeää tutkimusten laadun ja tulosten yleistettävyyden kannalta.

”Panelistimme ovat motivoituneita antamaan mielipiteensä tuotteista ja tuoteideoista, eivätkä ole toiminnassa mukana pelkästään vastaajapalkkioiden vuoksi, mikä itsessään vahvistaa tulosten laatua ja luotettavuutta”, Hanne kiteyttää.

 

Algoritmien ja ihmisen yhteistyötä

Paneelien laatua ylläpidetään paitsi teknologian myös asiantuntijoidemme toimesta: yksi rekrytointitiimin tärkeimmistä tehtävistä onkin valvoa vastaajien ja vastausten laatua kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Ihmisen apuna käytetään ohjelmistojen algoritmeihin ja erilaisiin mittareihin perustuvaa valvontaa.

Ihmissilmällä pyritään valvomaan esimerkiksi normaalista poikkeavia epäjohdonmukaisuuksia, jonka lisäksi kyselylomakkeita suunniteltaessa vastausten luotettavuutta pyritään kasvattamaan kysymystenasetteluilla ja selkeillä ohjeilla.

Etenkin asiakkaan tuotekehitysvaiheessa olevien tuotteiden testauksessa luottamuksellisuuden toteutumisella on erityinen rooli. ”Pyrimme niin ikään jatkuvasti pohtimaan uusia keinoja pysyä teknologian kehityksessä mukana siten, että vastausten laatu pysyy jatkossakin korkeana”, Hanne toteaa.

 

Tyytyväiset ja motivoituneet panelistit

Kuluttajat liittyvät paneeliimme omasta halustaan ja kiinnostuksestaan elintarvikeaiheisia kuluttajatutkimuksia kohtaan. Kuluttajapaneelia käytetään monenlaisiin erilaisiin tutkimustarpeisiin niin verkkokyselyissä, tuotetesteissä kuin haastattelututkimuksissakin. Panelistimme vastaavat kyselyihin silloin, kun saavat niihin kutsuja ja kun heillä on vastaamiselle aikaa.

”Vastaajakokemusta tutkiessamme meille on selvinnyt, että esimerkiksi uutuustuotteiden ja erilaisten pakkausmallien kokeilu on panelisteistamme mielenkiintoisia ja mukavaa”, Hanne kertoo. Kuluttajapaneelin toimintaa pidettiin selkeänä, helppona sekä toimivana. Lisäksi panelistit kokivat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa tuotteiden kehitykseen. ”Meille tärkeintä onkin, että kuluttajat antavat oman, rehellisen mielipiteensä tutkittavaan aiheeseen, jotta onnistumiset ja jatkokehityskohteet saadaan esille.”

Kattavan ja koko Suomen laajuisen paneelin avulla taataan se, että vaikkapa tuote saadaan testaukseen juuri oikealle kohderyhmälle. ”Paneelimme laatu perustuu paitsi jatkuvaan kehitystyöhön ja tarkkaan laadunvalvontaan myös motivoituneiden kuluttajien huolelliseen rekrytointiin ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaavien tutkimusvastaajien koostamiseen paneelista”, Hanne päättää.

Jaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.